ਮੇਰੀ ABC ਦੀ ਕਿਤਾਬ (ਪੱਧਰ 1)

alphabets

ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ ,ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Total Time Required
2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ
Self-guided / Supervised Activity
মাধ্যম নিৰীক্ষণ
Subject
ਸਾਖਰਤਾ
ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Resources Required
ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
Developed by
EAA Team
Do you want more projects like this?