ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇವು ಆನ್‌ಲೈನ್-ಶಾಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: Feedback Form

ಈ ಕೆಲಸವು Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licenseಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Filter By