Ages 8 to 10

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਕਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਤਿੱਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: Feedback Form

ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

Filter By